Ethiopia (Ethiopia)

10 Provinces/States in Ethiopia
Name
Neighboring Countries of Ethiopia

Djibouti

Eritrea

Kenya

Somalia

South Sudan

Sudan